Huvihariduse toetus

HUVIKOOLITUSE TOETUSE TAOTLEMISE KORD                                                                                                                                  

 1. Andekate laste huvikoolituse toetust võivad taotleda kõik Eesti lasterikkad pered. Pereks arvestatakse  neli või enam alaealist last leibkonnas või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus lapsed jätkavad õpinguid kõrgkooli või kutsekooli päevases õppes. Koolilapseks loetakse päevases õppes õppivat kuni 26 aastast (k.a.) noorukit.
 2. Saabunud lapsevanema või hooldaja taotlust ning huvikooli tõendit  hindab Eesti Lasterikaste Perede Liidu  komisjon.
 3. Taotluste esitamise tähtajad on: 30.oktoober, 30.märts
 4. Taotluste hindamisel arvestab komisjon laekunud taotluste korrektsust,  saabunud taotluste koguarvu ning olemasolevate ressursside suurust.
 5. Taotluste hindamisel lähtub komisjon kahest perioodist:  01. september – 31. detsember ja 1. jaanuar – 31. juuni. Esimesel perioodil hilinenud taotlused ei kuulu rahuldamisele teisel perioodil.
 6. Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-maili või telefoni teel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.
 7. Õpilase huvikoolituse toetusraha kantakse otse huvikoolitust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
 8. Maksimaalne toetussumma ühe õpilase kohta on 320 (kolmsada kakskümmend) eurot aastas.
 9. Piisava lisaraha korral toetatakse ka laste huvialalaagrite osalustasusid.
 10. Toetuse saamiseks esitatavad dokumendid on lapsevanema avaldus ja huvikooli tõend. Võimalusel saata lapsevanema ning huvikooli dokumendid koos.
 11. Nõuetele vastavad dokumendid saata aadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit, Tartu tn 1A, 71004 Viljandi või digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil huviharidus@lasterikkad.ee

Lapsevanema-avaldus

Huvikooli-tõend.

Täiendavate küsimuste korral helistada telefonil:55535482