Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING VILJANDIMAA LASTERIKKAD PÕHIKIRI

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing “Viljandimaa Lasterikkad”(edaspidi nimetatud “ühing”). Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ning tema asukoha aadressiks on Viljandimaa.

1.2 Mittetulundusühing Viljandimaa Lasterikkad on tulu mittetaotlev nelja ja enama lapsega perede vabatahtlik ühendus.

1.3 Ühing on loodud lasterikaste perede laste kasvu-ja arengutingimustele kaasaaitamise eesmärgil.

1.4 Ühing võib anda välja erineva suunitlusega stipendiume.

1.5 Ühing täidab muid tegevuse eesmärgist lähtuvaid ülesandeid

1.6 Ühing on Viljandimaa Paljulapseliste Perede Ühenduse ( 1992.a. 28. detsembrist) õigusjärglane.

2 TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1 Ühingu tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1 lasterikaste perede huvide kaitse;

2.1.2 koolituse ja üldkultuuriliste teadmiste täiendamise võimaluse tagamine ühingu liikmetele;

2.1.3 heategevus ja teistesse riskirühmadesse kuuluvate inimeste abistamine.

2.2 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib ühing arendada majandustegevust:

2.2.1 vallata, kasutada ja käsutada ühingu vara;

2.2.2 omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid ja muud vara;

2.2.3 arendada välissuhtlust, astuda lepingulistesse suhetesse välisriikide juriidiliste-ja füüsiliste isikutega;

2.2.4 teostada põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga.

3 ÜHINGU LIIKMED, LIIKMEKS SAAMINE JA LIIKMEMAKS

3.1 Ühingu liikmeks saab astuda füüsiline isik, kelle peres kasvab liikmeks astumise hetkel vähemalt 4 kuni 19 aastast last ja/või kuni 26 aastased päevases õppes õppivad noored, kes kuuluvad samasse leibkonda.

3.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.3 Ühingu liikmeks astumisel tasub avalduse esitaja sisseastumismaksu, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.

3.4 Iga järgneva majandusaasta liikmemaks peab olema liikmel tasutud eelneva majandusaasta 31. detsembriks. Liikmemaksu mitte tasumisel on juhatusel õigus otsustada liikme liikmestaatus. Järgmise majandusaasta liikmemaksu kogumist alustatakse eelmise majandusaasta 01.septembrist

3.5 Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda igal ajal, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu.

3.6 Liikme väljaarvamise ühingust otsustab juhatus oma otsusega.

3.7 Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

3.8 Ühingul peab olema vähemalt kümme liiget. Kui ühingu liikmete arv langeb alla kümne, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama ühingu lõpetamise avalduse.

4 ÜLDKOOSOLEK

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.

4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1 põhikirja muutmine;

4.3.2 ühingu eesmärgi muutmine;

4.3.3 juhatuse liikmete määramine;

4.3.4 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine;

4.3.5 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

4.5 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära

näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

4.6 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva.

4.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, olenemata koosolekust osavõtvate liikmete arvust.

4.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest.

4.9 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

4.10 Igal ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.11 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

5 JUHATUS

5.1 Juhatuse liikmete minimaalne arv on 3 liiget ja maksimaalne arv 9 liiget.

5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek.

5.3 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe.

5.4 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

5.5 Juhatus korraldab ühingu tegevust ja liikmete arvestust.

5.6 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.7 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.8 Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

5.9 Juhatus arutab ja otsustab küsimusi, mida ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.

6 RAHALISED VAHENDID

6.1 Ühingu rahalised vahendid moodustuvad:

6.1.1 sisseastumis-ja liikmemaksudest;

6.1.2 annetustest ja sponsorlusest;

6.1.3 fondide ja sihtasutuste rahalistest vahenditest;

6.1.4 muudest laekumistest.

 

7 ARUANDLUS

7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

7.2 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui ühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori järelotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.

7.3 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

8 JÄRELVALVE

8.1 Järelvalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

8.2 Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega nind andma vajalikku teavet.

8.3 Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta auruande, mille esitavad üldkoosolekule.

9 ÜHINEMINE

9.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2 Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalikule õiguslikule juriidilisele isikule, s.h riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.